Integritetspolicy

Ulf-Inge Design värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen.
Det kan tillexempel handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB
Organisationsnummer: 556534-6680, Ryssbyvägen 14 39593 Rockneby

Hur och varför samlar vi in personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

  • Fullgör förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelse
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans och beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Ulf-Inge Design.
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av https://www.titanuffewebbshop.se

Hur länge vi bevarar personuppgifter 

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av uppgifter till tredjepart 

Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Ulf-Inge Design Titan-Guld-Silver AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR.

Hur vi bevarar personuppgifter

Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter är namn, kontaktuppgifter, adress, köpinformation, köptidpunkt, produktbeskrivning och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

 

Kameraövervakning sker i vår fysiska butik/ verkstad.
Vårt syfte med kameraövervakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott. Vi följer kraven i gällande kameraövervakningslag.

Övervakningsskyltarna upplyser om kameraövervakning. Vi sparar övervakningsfilmerna i upp till 60 dagar varefter de raderas.
Vi förbehåller sig rätten att spara övervakningsfilmerna en längre period vid misstanke om oegentligheter och att överlämna övervakningsfilmerna till offentliga myndigheter vid begäran.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB. I sådant fall kommer Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

 

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

 

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till titan@titanuffe.com eller Ulf-Inge Design Titan- Guld- Silver AB, Ryssbyvägen 14, 39593 Rockneby.

Uppdaterades 2018-05-20

Ulf-Inge Design
Ryssbyvägen 14, Rockneby
0706401041